0Položka(y)

Nemáte v košíku žádné zboží.

NEW TO VAPING

Product was successfully added to your shopping cart.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údaju Syndicate Distribution

Úvod

Tyto webové stránky vlastní a provozuje spolecnost Syndicate Distribution BV. Vaše soukromí považujeme za duležité, a proto jsme vytvorili následující Zásady ochrany soukromí a bezpecnosti, abychom vás informovali, jaké informace sbíráme pri Vaší návšteve našeho webu („Stránky“), proc je shromaždujeme a jak je využíváme. Tyto Zásady ochrany soukromí a bezpecnosti se rovnež vztahují na naše postupy zabezpecení dat, na možnosti, které máte k dispozici, na kontrolu jakýchkoli osobne identifikovatelných informací, které nám poskytujete, a na další záležitosti. Tyto Zásady ochrany soukromí a bezpecnosti se rídí našimi Smluvními podmínkami. Pokud dojde k rozporu mezi podmínkami Zásad ochrany soukromí a bezpecnosti a Smluvními podmínkami, bude rozhodovat znení Smluvních podmínek. Pravidelne provádíme zmeny v Zásadách ochrany soukromí a bezpecnosti, které budou uvedeny na této stránce. Je vaší povinností obcas prohlížet tyto Zásady ochrany soukromí a bezpecnosti, abyste byli informováni o jakýchkoli zmenách, a proto vám doporucujeme casto tuto stránku navštevovat. Používáním techto Stránek souhlasíte s temito Zásadami ochrany soukromí a bezpecnosti. Tento dokument obsahuje naše úplné a výlucné Zásady ochrany soukromí a bezpecnosti a nahrazuje všechny drívejší verze.

Informace, které od vás získáváme

Osobní kontaktní údaje

Chcete-li uskutecnit nákup prostrednictvím webu, požadujeme, abyste nám sdelili vaše jméno a príjmení, bydlište nebo jinou fyzickou adresu, vcetne názvu ulice, PSC a názvu vašeho mesta nebo obce, telefonního císla nebo jiných osobních kontaktních údaju v „reálném svete“. Pokud nám svoje osobní kontaktní údaje poskytnete, máte k nim i pozdeji prístup a mužete je aktualizovat, upravovat a odstranovat prípadné nepresnosti. Berte na vedomí, že v našich záznamech obvykle uchováváme kopii predchozích osobních kontaktních údaju. Naším zámerem je udržovat informace o vás co nejpresnejší. Chcete-li si precíst nebo zmenit jednotlivé údaje, které jste nám predali, mužete tak kdykoli ucinit vstupem na váš úcet pres odkaz „Muj úcet“ umístený v horní cásti každé stránky na našem webu. Mužete také jednoduše v bode zápisu zvolit neposkytnutí osobních kontaktních údaju; nebudete však moci nakupovat výrobky prostrednictvím webových Stránek.

E-mailová adresa

Chcete-li se prihlásit k úctu na našich Stránkách, požadujeme, abyste nám poskytli svoji e-mailovou adresu nebo další informace potrebné pro kontakt s vámi online. Pokud nám poskytnete e-mailovou adresu, máte k ní i pozdeji prístup a mužete ji aktualizovat, upravovat a odstranovat prípadné nepresnosti vstupem na váš úcet pres odkaz „Muj úcet“ umístený v horní cásti na každé stránce našeho webu. Vezmete prosím na vedomí, že v našich záznamech vetšinou uchováváme kopii vaší predchozí e-mailové adresy (adres). Mužete se také rozhodnout, že nám svoji e-mailovou adresu neposkytnete; nebudete však moci nakupovat výrobky pomocí webu. Tyto informace používáme ke kompletaci, podpore a analýze vašich nákupu u nás, k usnadnení a zlepšení používání našich webových Stránek, ke komunikaci s vámi a ke splnení všech požadavku zákona. Tyto informace používáme také k zodpovezení prípadných otázek, které nám predložíte, a k oznamování slevových akcí nabízených na techto Stránkách. Tyto informace mohou být predávány našim zamestnancum a tretím stranám, které se podílejí na kompletaci transakce, dodání zboží podle vaší objednávky nebo na analýze a podpore vašich uživatelských potreb pri prohlížení webových Stránek. Neprodáme ani nezprístupníme vaši e-mailovou adresu žádné tretí strane, která není uvedena v techto Zásadách ochrany soukromí a bezpecnosti, bez vašeho svolení, pokud tak z právního hlediska nemáme povinnost ucinit (napr. požadavek soudu nebo soudní príkaz za úcelem predcházení podvodum nebo jiné trestné cinnosti).

Informace o kreditní karte a platbe

Když na Stránkách zakoupíte urcitou položku, budete vyzváni k volbe zpusobu platby. U platebních karet odhalujeme pri potvrzení objednávky pouze poslední ctyri císlice z císla platební karty. Úplné císlo platební karty predáváme pri zpracování objednávky príslušné spolecnosti, která kartu vydala, v šifrovaném formátu. Naše platební brána uchovává informace o vaší kreditní karte v šifrovaném formátu, pricemž peclive dodržuje fyzická, elektronická a procedurální bezpecnostní opatrení pro informace o vaší kreditní karte. Tyto informace používáme ke kompletaci, podpore a analýze vašich nákupu, k usnadnení a zlepšení používání našich webových Stránek, ke komunikaci s vámi, pro interní potreby a ke splnení všech požadavku zákona. Tyto informace mohou být predávány našim zamestnancum a tretím stranám, které se podílejí na kompletaci transakce, dodání zboží podle vaší objednávky nebo na analýze a podpore vašich uživatelských potreb pri prohlížení webových Stránek. Neprodáme ani nezprístupníme vaše osobní kontaktní údaje tretím stranám, které nejsou uvedeny v techto Zásadách ochrany soukromí a bezpecnosti, bez vašeho svolení, pokud tak z právního hlediska nemáme povinnost ucinit (napr. požadavek soudu nebo soudní príkaz za úcelem predcházení podvodum nebo jiné trestné cinnosti).

Jiné typy informací, které shromaždujeme

Informace o nákupu

Mužeme shromaždovat informace, které se aktivne generují na základe nákupu výrobku nebo služby, napríklad zpusobu platby. Tyto informace používáme pri zpracování objednávek a pri analýze a podpore vašich uživatelských potreb pri používání webových Stránek. Tyto informace mohou být zprístupneny pouze našim zamestnancum a tretím stranám, které se podílejí na kompletaci transakce, dorucení zboží podle objednávky nebo na analýze a podpore vašich uživatelských potreb pri používání webových Stránek. Neprodáme ani nezprístupníme informace o vašich nákupech žádné tretí strane, která není uvedena v techto Zásadách ochrany soukromí a bezpecnosti, bez vašeho svolení, pokud tak z právního hlediska nemáme povinnost ucinit (napr. požadavek soudu nebo soudní príkaz za úcelem predcházení podvodum nebo jiné trestné cinnosti).

Navigacní údaje a data o navštívených stránkách

Pri procházení našich Stránek mužeme shromaždovat navigacní údaje a data o navštívených stránkách, která ukazují, které stránky jsou navštevovány a jak dlouho se využívají ruzné funkce. Tyto informace neodhalí vaši totožnost a nevytvorí žádný odkaz na vaši osobu. Tyto informace používáme ke kompletaci, podpore a analýze vašich nákupu u nás; k usnadnení a zlepšení používání našich webových Stránek; ke splnení všech požadavku zákona; k predávání speciálních nebo relevantních reklamních sdelení nebo doporucení na našich webových Stránkách nebo na stránkách tretí strany; pro interní potreby a ke stanovení veškerých provizí pro naše partnery. Tyto informace mohou být zprístupneny pouze našim zamestnancum a tretím stranám, které se podílejí na kompletaci transakce, dorucení zboží podle objednávky nebo na analýze a podpore vašich uživatelských potreb pri používání webových Stránek. Obcas mužeme poskytovat majitelum nebo provozovatelum webových stránek tretích stran, ze kterých je možné odkazovat na náš web, informace o poctu uživatelu, kterí ze svých stránek odkazují na naše Stránky. Z techto informací nemužete být osobne identifikováni.

Predávání vašich osobních údaju

Tyto informace mohou být predávány našim zamestnancum a tretím stranám, které se podílejí na kompletaci transakce, dodání zboží podle vaší objednávky nebo na analýze a podpore vašich uživatelských potreb pri prohlížení webových Stránek. Vyhrazujeme si právo zverejnit vaše osobní identifikacní údaje, pokud je to nezbytné k ochrane našich zákonných práv, pokud se informace týkají skutecného nebo hrozícího škodlivého chování, nebo jsme v dobré víre presvedceni, že taková akce je nezbytná k tomu, aby (1) bylo vyhoveno požadavkum zákona nebo dodržování vládních narízení, soudních príkazu nebo právních postupu, které byly zavedeny vuci nám, nebo aby (2) byly chráneny a bráneny náš majetek nebo jiná práva, uživatelé Stránek nebo verejnost. To zahrnuje i výmenu informací s jinými spolecnostmi a organizacemi pro ochranu proti podvodum a úverovému riziku. Pokud bychom nekdy museli ohlásit úpadek, být soucástí reorganizace, prodat naše aktiva nebo sloucit se s jinou spolecností, mužeme prodat informace, které nám poskytnete prostrednictvím techto Stránek, tretí osobe nebo sdílet vaše osobní údaje s tretí stranou nebo spolecností, se kterou se sloucíme.

Použití souboru cookies

Cookies jsou velmi malé textové soubory, které jsou uloženy v pocítaci pri návšteve urcitých webových stránek a které zaznamenávají vaše preference. Cookies používáme, abychom vám poskytli nejlepší úroven služeb sledováním výberu zboží ve vašem nákupním košíku, uchováním vaší osoby v pameti pri návratu do našeho obchodu a jako pomucku k zobrazení tech reklam, které jsou pro vaše zájmy významné. Nemohou poškodit váš pocítac a neobsahují žádné osobní nebo soukromé informace. Pro nakupování na webu je treba cookies prijmout. Pokud chcete, mužete cookies na svém pocítaci vymazat nebo zablokovat (nápoveda na obrazovce nebo manuál vám poradí, jak to udelat), ale web pak nemusí pracovat správne nebo vubec, pokud prohlížec nastavíte tak, aby soubory cookie neprijímal.

Ochrana informací

Nabízíme zabezpecené webové stránky, které shromaždují urcité druhy informací o uživateli, a urcité druhy dat ukládáme v šifrované podobe. Dbáme na primerené technické a rídící postupy, které pomáhají chránit duvernost, bezpecnost a celistvost dat uložených v našem systému. I když žádný pocítacový systém není zcela bezpecný, veríme, že opatrení zavedená na našem webu snižují pravdepodobnost problému s bezpecností na úroven odpovídající danému druhu dat. Naše servery využívají protokol Secure Sockets Layer (SSL) a šifrovací technologii, která pracuje s prohlížeci Netscape Navigator, Microsoft Internet Explorer, Firefox, Safari a AOL s cílem získat pouze osobní údaje zákazníka. Používáme fyzické, elektronické a procedurální záruky v souvislosti se sberem, uchováváním a zverejnováním veškerých osobních kontaktních údaju.

Doba ukládání informací

Informace o uživateli obecne uchováváme na našem serveru nebo v archivech tak dlouho, dokud je oduvodnene potrebujeme (napr. pro úcely zdanení nebo pojištení nebo v prípade, že objednávky mohou být reklamovány). Tuto praxi mužeme podle menících se požadavku pozmenit. Napríklad v prípade potreby mužeme vymazat nekterá data pro uvolnení pametového prostoru. Jiné údaje mužeme uchovávat po delší dobu, pokud to vyžaduje zákon. Navíc informace zverejnené na verejném fóru mohou zustat na verejné doméne po neurcitou dobu.

Webové stránky tretích stran

Naše Stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky tretích stran. Neneseme odpovednost za zpusoby ochrany osobních údaju ani za obsah techto webových stránek, a to ani v prípade, že jsou dostupné pres odkazy na našich Stránkách. Používat tyto webové stránky tretích stran mužete pouze na vlastní nebezpecí a doporucujeme, abyste si overili zásady ochrany osobních údaju a bezpecnosti na každém navštíveném webu. Když kliknete na odkaz tretí strany, budete v podstate prevedeni na webové stránky tretí strany. Neposkytujeme žádnou záruku ohledne úcinnosti, kvality, oprávnenosti nebo ochrany údaju na webových stránkách tretích stran.

Informace o výrobku a nabídka služeb

Pro nás je velmi duležité, abychom vám poskytli nejvyšší úroven služeb. Abyste nám s tím mohli pomoci, obcas vám zašleme informace o výrobcích a službách, o nichž si myslíme, že by vás mohly zajímat. Mužeme vám s vaším souhlasem zasílat marketingová sdelení. Pokud si nebudete prát tyto informace dostávat a chcete se z marketingových sdelení odhlásit, mužete tak kdykoli ucinit pres odkaz na „Muj úcet“ umístený v horní cásti každé stránky našeho webu.

Pruzkumy nebo souteže

Mužeme vám poskytnout príležitost úcastnit se souteží nebo pruzkumu na našich stránkách. Pokud se zúcastníte, budeme vás žádat o urcité osobní informace. Úcast na techto pruzkumech nebo soutežích je zcela dobrovolná. Proto máte na výber, zda tyto informace poskytnete ci nikoli. Požadované informace obvykle zahrnují kontaktní údaje (jméno, adresu, e-mailovou adresu, príp. telefonní císlo). Na základe vlastního uvážení si mužeme vyžádat další informace, které budeme považovat pro správu pruzkumu nebo souteže za duležité.

Tyto informace využijeme k oznámení vítezu souteže a udelení cen, sledování provozu na stránkách, osobnímu nastavení stránek a zasílání e-mailového zpravodaje úcastníkum. Informace mužeme také použít k reklamním nebo marketingovým úcelum. Tyto informace mužeme zverejnit dle vlastního uvážení. Pravidla pro každý jednotlivý pruzkum nebo soutež budou zverejnena pred sberem jakýchkoli osobne identifikovatelných informací a svuj souhlas s takovým využitím vyjádríte poskytnutím svých informací.

K provádení techto pruzkumu nebo souteží mužeme také využít poskytovatele služeb ze tretí strany. Tato spolecnost však nesmí používat osobní identifikacní údaje našich uživatelu k žádnému jinému úcelu. Osobní údaje, které poskytnete pri souteži nebo pruzkumu, nesmíme sdílet s jinými tretími stranami bez predchozího dotazu a vašeho rozhodnutí.

Otázky k ochrane osobních údaju

Pokud máte otázky k ochrane osobních údaju na webu nebo k Zásadám ochrany soukromí a bezpecnosti, zavolejte nám na císlo +31 20 362 99 16.