0Položka(y)

Nemáte v košíku žádné zboží.

NEW TO VAPING

Product was successfully added to your shopping cart.

Obchodní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky používání webových stránek

Úvod do Všeobecných smluvních podmínek

Tyto webové stránky („Stránky“) jsou vlastneny a provozovány spolecností Syndicate Distribution BV („Syndicate Distribution“) a jsou vám k dispozici zdarma. Pojmy „vy“, „váš“ a „vaše“ znamenají každého, kdo vstupuje na Stránky, prohlíží je, prochází, navštevuje nebo jinak je využívá. Pojmy „my“, „nám“ a „naše“ znamenají spolecnost Syndicate Distribution, její pobocky a dceriné spolecnosti. Vyhrazujeme si právo kdykoli zmenit povahu tohoto smluvního vztahu a cas od casu revidovat tyto Všeobecné smluvní podmínky, jak uznáme za vhodné. Z tohoto duvodu byste meli tyto Všeobecné smluvní podmínky pravidelne kontrolovat. U žádných objednávek, které jsme již prijali, se nemohou uplatnovat zmeny, pokud to zákon nevyžaduje. Pokud porušíte nekteré z ustanovení uvedených v techto Všeobecných smluvních podmínkách, bude váš prístup na webové Stránky zrušen a mužete mít trvale zakázáno na Stránky vstupovat, prohlížet je, procházet a používat je. Prístup, procházení, prohlížení a používání Stránek po zverejnení zmen techto Všeobecných smluvních podmínek se považuje za vaše prijetí a souhlas s temito zmenami bez ohledu na to, zda jste je skutecne prostudovali. V dolní cásti této stránky vás budeme informovat o datu, kdy byly tyto Všeobecné smluvní podmínky naposledy aktualizovány. Vstup na web nebo jeho použití bude znamenat váš souhlas s temito Všeobecnými smluvními podmínkami. Pokud s dodržováním techto Všeobecných smluvních podmínek nesouhlasíte, na Stránky nevstupujte.

Diskriminace

Nikoho nediskriminujeme podle veku, rasy, národního puvodu, pohlaví, sexuální orientace nebo náboženství.

Soukromí

Prectete si prosím naše Zásady ochrany soukromí a bezpecnosti, které rovnež stanovují pravidla pro vaše návštevy Stránek. Pokud dojde k rozporu mezi podmínkami Zásad ochrany soukromí a bezpecnosti a temito Všeobecnými smluvními podmínkami, bude rozhodovat znení Všeobecných smluvních podmínek.

Autorská práva

Berete na vedomí, že Stránky obsahují informace, data, software, fotografie, grafy, videa, druhy písma, grafiku, hudbu, zvuky a další materiály (spolecne „Obsah“), které jsou chráneny autorskými právy, ochrannými známkami, obchodními tajemstvími, právy k databázím anebo jinými vlastnickými právy a že tato práva jsou platná a chránená ve všech podobách, médiích a technologiích, které se nyní využívají nebo dále rozvíjejí. Veškerý Obsah je chránen autorskými právy jako kolektivní dílo podle platných zákonu o autorských právech a naše spolecnost vlastní autorská práva anebo práva k databázi pri výberu, koordinaci, porádání, prezentaci a vylepšování tohoto obsahu. Nesmíte upravovat, odstranovat, mazat, rozmnožovat, doplnovat, publikovat, prenášet, podílet se na prevodu nebo prodeji, vytváret odvozená nebo prepracovaná díla nebo jiným zpusobem využívat Obsah webu, ani zcela ani zcásti. Pokud se nezobrazí žádná konkrétní omezení, mužete vytváret kopie vybraných cástí Obsahu za predpokladu, že kopie budou vytvoreny pouze pro vaše osobní použití a že budete dbát veškerých upozornení obsažených v Obsahu, jako jsou veškerá upozornení na autorská práva, popisy ochranných známek nebo další upozornení na vlastnická práva. S výjimkou prípadu uvedených v predchozí vete nebo v souladu s výsadou poctivého využití podle amerických Zákonu o autorských právech (vizte napr. Sbírku zákonu USA 17, § 107), vašich zákonných práv v souvislosti s „poctivým obchodováním“ podle evropského autorského práva nebo vašich zákonných práv podle jakéhokoli jiného podobného zákona o autorských právech nesmíte v žádném prípade nahrávat, odesílat, reprodukovat ani distribuovat Obsah chránený autorským právem nebo jiným vlastnickým právem, aniž byste získali svolení majitele autorského nebo jiného vlastnického práva. Žádnou cást Obsahu webových stránek nelze vykládat tak, že by udelovalo, implicitne, zákonnou prekážkou nebo jinak, jakoukoli licenci nebo právo používat Stránky nebo jakékoliv informace zobrazené na Stránkách pomocí rámování, prímého odkazování nebo jiným zpusobem s výjimkou: (a) výslovného povolení v techto Všeobecných smluvních podmínkách; nebo (b) našeho predchozího písemného svolení nebo predchozího písemného svolení takové tretí strany, která vlastní ochrannou známku nebo autorská práva k informacím zobrazeným na techto Stránkách.

Porušování práv k duševnímu vlastnictví

Spoléháme se na sít nezávislých pobocek, materských a dceriných spolecností, obchodních zástupcu, poskytovatelu výrobku tretích stran, poskytovatelu obsahu tretích stran, prodejcu, dodavatelu, projektantu, investoru, distributoru, obchodníku, sponzoru, poskytovatelu licencí apod. (spolecne „Partneri“), kterí dodávají nekteré ze zboží inzerovaného na našich stránkách a v nekterých prípadech je odesílají prímo našim zákazníkum. V souladu se zákonem Digital Millennium Copyright Act neprebíráme odpovednost za žádné porušení autorských práv, ochranných známek, vizuální podoby ani jiných majetkových nebo duševních vlastnických práv vyplývajících z Obsahu zverejneného nebo prenášeného pomocí webových Stránek nebo položek inzerovaných na Stránkách našimi partnery. Pokud se domníváte, že vaše práva podle právních predpisu týkajících se duševního vlastnictví jsou porušována urcitým obsahem zverejneným nebo zasílaným pomocí tohoto webu nebo položkami inzerovanými na tomto webu, okamžite nás kontaktujte, abychom mohli prípad prošetrit a prípadne zablokovat nebo odstranit obsah nebo inzeráty porušující tato práva. Naší zásadou je znemožnit prístup k materiálum porušujícím autorská práva a ukoncit prístup opakovaných narušovatelu na Stránky. Abychom mohli prošetrit vaše tvrzení o porušení, musíte nám poskytnout následující informace:

 • Elektronický nebo fyzický podpis osoby oprávnené jednat jménem vlastníka autorského práva nebo jiného práva duševního vlastnictví;
 • Popis díla nebo jiného duševního vlastnictví chráneného autorským právem, o kterém se domníváte, že byla porušena autorská práva k nemu;
 • Popis místa, kde je na webu umísten ci identifikován materiál, o kterém se domníváte, že porušuje toto právo;
 • Vaše jméno, adresu, telefonní císlo a e-mailovou adresu;
 • Vaše prohlášení o vašem presvedcení v dobré víre, že sporné použití není autorským právem nebo vlastníkem duševního vlastnictví ci jeho zástupcem nebo jiným zákonem povoleno; a
 • Vaše prohlášení ucinené pod hrozbou trestu za krivoprísežnictví, že informace, které nám byly predloženy, jsou presné a že jste vlastníkem autorských práv nebo duševního vlastnictví, nebo že jste oprávneni jednat jménem vlastníka autorských práv nebo duševního vlastnictví.

Výše uvedené informace by mely být predány našemu zástupci pro oznámení nároku na autorská práva nebo jiné porušení práv na duševní vlastnictví. Našeho zástupce k temto nárokum lze kontaktovat na císle +31 20 362 99 16.

Ochranné známky

Syndicate Distribution, Halo, Evo, Tribeca, SubZero a jakékoli další znacky, které mohou, ale nemusejí být na stránkách oznaceny „™“ „®“ „SM“ nebo jiným obdobným oznacením, jsou registrované, navržené nebo neregistrované ochranné známky nebo servisní znacky spolecnosti Syndicate Distribution nebo jejích Partneru ve Spojených státech a dalších zemích. Naše grafika, loga, hlavicky stránek, ikony tlacítek, skripty a názvy služeb jsou ochranné známky nebo ztvárnení vizuální podoby spolecnosti Syndicate Distribution nebo jejích partneru. Ochranné známky a vizuální podoby spolecnosti Syndicate Distribution a jejích partneru nesmejí být používány v souvislosti s žádným výrobkem nebo službou, která nepochází od spolecností Syndicate Distribution nebo jejích partneru, a to žádným zpusobem, který by mohl mezi zákazníky zpusobit nejasnosti, nebo zpusobem, který by znevažoval ci diskreditoval spolecnost Syndicate Distribution nebo její partnery. Veškeré ostatní ochranné známky, které nevlastníme a které se objevují na techto stránkách, jsou majetkem jejich vlastníku, kterí mohou nebo nemusejí být ke spolecností Syndicate Distribution pridruženi, s ní propojeni nebo jí sponzorováni.

Prístup k webu

Nesmíte stahovat (jinak než ukládat do mezipameti) nebo upravovat Stránky ani jejich cásti bez našeho výslovného predchozího písemného souhlasu. To znamená: zákaz jakéhokoli dalšího prodeje nebo komercního využití Stránek nebo jejich Obsahu; jakékoli shromaždování a používání seznamu výrobku, popisu nebo cen; jakékoliv odvozené využití nebo upravování Stránek nebo jejich Obsahu; jakékoli stahování nebo kopírování informací o úctu ve prospech jiného obchodníka; a jakékoli vytežování dat, odecítání z obrazovky, nasazení robotu nebo podobných nástroju pro shromaždování a extrahování dat. Stránky nebo jakékoli jejich cásti nesmejí být reprodukovány, duplikovány, kopírovány, prodávány, preprodávány, navštevovány nebo jinak využívány k jakýmkoli komercním úcelum bez našeho výslovného predchozího písemného souhlasu. Nesmíte vytváret rámce ani používat rámovací techniky k uzavrení jakékoli ochranné známky, loga nebo jiných vlastnických informací (vcetne obrázku, textu, rozvržení stránky nebo formuláru) spolecnosti Syndicate Distribution nebo jejích materských a dceriných spolecností bez našeho výslovného predchozího písemného souhlasu. Nesmíte používat žádné metaznacky ani žádný jiný „skrytý text“ využívající naše jméno nebo ochranné známky bez našeho výslovného predchozího písemného souhlasu.

Váš úcet

Pokud používáte tyto Stránky, odpovídáte za zachování duvernosti informací, které predkládáte pres „Muj úcet“ a odpovídající heslo, a za vymezení prístupu k vašemu pocítaci. Souhlasíte s tím, že prijmete odpovednost za všechny cinnosti, ke kterým dochází v položkách „Muj úcet“ nebo heslo. Vyhrazujeme si právo odmítnout službu, ukoncit úcty a odebrat nebo upravit obsah, který jste zadali v položce „Muj úcet“ na Stránkách.

Vývoz

Kde je to treba, americké (USA) zákony o kontrole vývozu regulují vývoz a zpetný vývoz technologie pocházející ze Spojených státu. To zahrnuje i elektronický prenos informací a vývoz softwaru do cizích zemí a prodej nekterým cizím státním príslušníkum. Souhlasíte s dodržováním techto zákonu a predpisu.

Odkazy

Nejsme zodpovední za obsah žádných stránek, které odkazují na naše Stránky nebo na které z našich Stránek odkazujeme, nebo jakéhokoli konferencního panelu spojeného s námi nebo našimi Stránkami. Tyto odkazy jsou uvádeny pouze pro vaše pohodlí a vstupujete na ne na vlastní nebezpecí. Není-li uvedeno jinak, jakýkoli jiný web prístupný z našich Stránek je na nás nezávislý a nad obsahem této cizí webové stránky nevykonáváme žádnou kontrolu. Navíc odkaz na jakoukoli jinou webovou stránku neznamená, že bychom potvrzovali nebo prijímali jakoukoli odpovednost za obsah nebo použití techto cizích webových stránek. V žádném prípade nelze jakýkoli odkaz na nejaký výrobek nebo službu tretí strany chápat jako naše schválení nebo podporu této tretí strany nebo urcitého výrobku ci služby dodávané tretí stranou.

Vyloucení a omezení odpovednosti

Stránky jsou poskytovány v podobe „tak, jak jsou“, „jak stojí a leží“. Spolecnost Syndicate Distribution nezarucuje, že používání Stránek bude neprerušované nebo bezchybné. Spolecnost Syndicate Distribution nezarucuje presnost, celistvost nebo úplnost Obsahu poskytovaného na techto Stránkách nebo výrobku a služeb nabízených na techto Stránkách k prodeji. Spolecnost Syndicate Distribution navíc nezarucuje, že Obsah poskytovaný na techto Stránkách bude uplatnitelný nebo vhodný k použití v místech mimo Spojené státy. Spolecnost Syndicate Distribution výslovne vylucuje záruky jakéhokoli druhu, at už výslovné nebo predpokládané, vcetne záruk vlastnictví, predpokládaných záruk obchodovatelnosti nebo záruk vhodnosti pro urcitý úcel. Žádná ústní rada nebo písemné informace podané spolecností Syndicate Distribution nevytvárejí záruku. Vyjadrujete výslovne souhlas s tím, že váš prístup, prohlížení, procházení, návšteva nebo používání Stránek se dejí výhradne na vaše riziko. Syndicate Distribution za žádných okolností neodpovídá za žádné prímé, neprímé, náhodné, zvláštní nebo následné škody vyplývající z použití nebo neschopnosti používat Stránky, vcetne spoléhání se na jakékoli informace získané na Stránkách nebo vzniklé jako výsledek omylu, opomenutí, prerušení, vymazání souboru nebo e-mailu, chyb, vad, viru, zpoždení provozu nebo prenosu nebo jakéhokoli oslabení výkonu, bez ohledu na to, zda je následkem zásahu vyšší moci, selhání komunikace, krádeže, znicení nebo neoprávneného prístupu k záznamum, programum nebo službám spolecnosti Syndicate Distribution. Výše uvedené omezení odpovednosti se použije, at už se jedná o soudní rízení, vcetne, ale nikoliv výlucne, smlouvy, nedbalosti nebo jiného protiprávního jednání; nebo o žalobu podle zásad spravedlnosti, a to i tehdy, byl-li poverený zástupce spolecnosti Syndicate Distribution varován pred možností takového poškození nebo mel si být této hrozby vedom. Tímto uznáváte, že tento odstavec se vztahuje na veškerý Obsah, zboží a služby dostupné prostrednictvím techto Stránek. I když provádíme kroky k zajištení presnosti a úplnosti popisu výrobku a služeb tretích stran zverejnených na techto Stránkách, pro podrobnejší údaje se obracejte na výrobce. Výrobky popisované na našich Stránkách jsou urceny pro osobní, nekomercní nebo obchodní potreby, pokud není uvedeno jinak. Proto pri nákupu výrobku pro komercní nebo obchodní využití ci aplikaci prijímáte riziko.

Online chování

Souhlasíte s tím, že Stránky použijete pouze pro zákonné úcely. Na Stránkách nesmíte zverejnovat nebo šírit jakékoli nezákonné, škodlivé, ohrožující, urážlivé, obtežující, hanlivé, vulgární, obscénní, sexuálne explicitní, neuctivé, nenávistné, rasové, etnické ci jinak neprijatelné materiály jakéhokoli druhu, vcetne materiálu, které podporují nebo povzbuzují podvodné nebo jiné jednání, které by znamenalo trestný cin, zpusobilo narušení obcanskoprávní odpovednosti nebo jinak porušovalo platné místní, státní, federální nebo mezinárodní právo. Pokud máme podezrení nebo obdržíme oznámení o podezrelém, škodlivém, nezákonném nebo urážlivém príspevku, který jste poskytli (napr. v autorském rozhovoru nebo online prehledu), mužeme (ovšem bez jakéhokoliv závazku) toto podezrení prošetrit a rozhodnout podle vlastního uvážení, zda odstraníme nebo požádáme o odstranení takového príspevku ze Stránek. Mužeme zverejnit jakýkoli Obsah nebo elektronickou komunikaci jakéhokoli druhu (i), abychom vyhoveli jakémukoli zákonu, narízení nebo vládnímu požadavku; (ii) je-li takové zverejnení nezbytné nebo vhodné pro provozování Stránek; nebo (iii) abychom chránili práva nebo majetek spolecnosti Syndicate Distribution, našich uživatelu a zákazníku i vás. Vyhrazujeme si právo zakázat chování, komunikaci nebo obsah, který podle našeho výhradního uvážení považujeme za nezákonný nebo škodlivý pro vás, Stránky, uživatele Stránek, naše zákazníky nebo pro jakákoli práva spolecnosti Syndicate Distribution nebo kterékoli tretí strany. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení nemuže spolecnost Syndicate Distribution zajistit okamžité odstranení pochybného obsahu po online odeslání. Spolecnost Syndicate Distribution proto neprebírá žádnou odpovednost za jakékoli jednání nebo necinnost ohledne chování, komunikace nebo Obsahu na Stránkách.

Politika sociálních médií

Když pridáte nebo nahrajete jakýkoli obsah na kteroukoli stránku sociálních médií rízenou spolecností Syndicate Distribution, souhlasíte s tím, že spolecnost Syndicate Distribution muže k jakémukoli úcelu tento obsah používat, vcetne jakýchkoli jmen, hlasu, obrázku a výkonu, které tento obsah zahrnuje. Odesláním nebo nahráním obsahu na stránku Syndicate Distribution udelujete spolecnosti Syndicate Distribution trvalou, nevýhradní, neodvolatelnou, plne placenou, poplatku prostou, sublicencní a prenosnou celosvetovou licenci pro všechna média, aby na základe tohoto obsahu bylo možno používat, upravovat a vytváret odvozená díla k jakémukoli úcelu vcetne reklamy a propagace bez predchozího upozornení, odkazu na zdroj nebo platby. Potvrzujete, že jste puvodním autorem nebo tvurcem tohoto obsahu a že máte právo jej zverejnit. Rovnež potvrzujete, že máte oprávnení od osob zobrazených na zasílané fotografii a že souhlasí s temito podmínkami, a že používání tohoto obsahu spolecností Syndicate Distribution v souladu s touto licencí nebude porušovat ani prestupovat práva jiných osob. Syndicate Distribution netoleruje zavádející ci nepresný obsah ani obsah obsahující rasové, etnické, sexuální, náboženské urážky nebo zesmešnování telesného postižení. Proto si vyhrazujeme právo takový obsah upravit anebo smazat.

Ukoncení používání

Mužeme ukoncit nebo pozastavit vaše právo prístupu na Stránky nebo na jejich cást bez predchozího upozornení kvuli jakémukoli jednání, které dle našeho výhradního uvážení považujeme za porušení nekterého platného zákona, je v rozporu s temito Všeobecnými smluvními podmínkami nebo škodí zájmum jiných uživatelu nebo našim zájmum. Krome toho si vyhrazujeme právo odmítnout objednávku od jakéhokoli zákazníka dle vlastního uvážení.

Prístup nezletilých osob

Tyto Stránky nejsou urceny pro nezletilé osoby (obvykle osoby mladší 18 let, v závislosti na zemi, v níž žijete). Vzhledem k tomu, že nemužeme nezletilým zakázat prístup, prohlížení, procházení, návštevu nebo používání Stránek, musíme spoléhat na rodice, opatrovníky a osoby odpovedné za dohled nad nezletilými, aby rozhodli, které materiály jsou vhodné pro nezletilé, aby je mohli prohlížet anebo nakupovat. Pri registraci na techto Stránkách, pri nákupu produktu od nás nebo pri poskytování jakýchkoli informací nám potvrzujete, že máte legální oprávnení uzavrít závaznou smlouvu (ve vetšine jurisdikcí vek min. 18 let nebo starší) a že veškeré informace, které nám predáváte, nejsou nepresné, podvodné nebo zavádející.

Prodej nikotinu mladistvým osobám

Neprodáváme tabákové nebo nikotinové výrobky nikomu, kdo nemá zákonný vek pro nákup a používání tabákových ci nikotinových výrobku podle platného práva. Nemužeme být zodpovední za nezletilé, kterí kupují nikotinové nebo nikotinové produkty platební kartou rodicu nebo opatrovníku. Podáním objednávky na tabákový nebo nikotinový výrobek potvrzujete, že máte zákonný vek na nákup a používání nikotinových prípravku ve státe, zemi nebo na území, kde bydlíte. Mužeme ve vaší oblasti omezit nákup výrobku obsahujících nikotin.

Vyloucení odpovednosti za nikotin

Výrobky spolecnosti Syndicate Distribution a její prohlášení nebyly hodnoceny americkou Správou potravin a léciv (FDA) ani žádnou mezinárodní zdravotní organizací. Výrobky prípravku Syndicate Distribution nejsou urceny k diagnostice, ošetrování, lécbe nebo prevenci jakéhokoli stavu, poruchy, nemoci nebo fyzických nebo duševních stavu a nemely by se používat jako náhrada za lékarský predpis. Výrobky spolecnosti Syndicate Distribution jsou urceny pro zletilé osoby veku zpusobilého ke kourení, nikoli pro nekuráky nebo pro deti, tehotné nebo kojící ženy nebo pro osoby s rizikem srdecních chorob, vysokého krevního tlaku, cukrovky nebo užívající léky proti depresi nebo astmatu. Pokud se objeví príznaky reakcí na nikotin, jako je nevolnost, zvracení, prujem, závrat, slabost a rychlý srdecní tep, okamžite se poradte s lékarem. Pokud kouríte tabákové výrobky, doporucujeme vám kourení prerušit. Výrobky spolecnosti Syndicate Distribution nejsou urceny k odvykání kourení a nebyly k tomuto úcelu testovány. Neponechávejte výrobky Syndicate Distribution v dosahu detí a domácích mazlícku; požití neodparených složek v patronách muže být zpusobit otravu a požití urcitých složek muže znamenat nebezpecí udušení. Upozornení: Nikotin je návyková a závislost zpusobující látka; je velmi toxický pri vdechování, pri styku s kuží a pri požití; nebezpecí vážného poškození zdraví pri dlouhodobé expozici pri polknutí; dráždí oci a pokožku; pri styku s pokožkou muže vyvolat precitlivelost; muže poškodit nenarozené díte; výpary mohou vyvolat ospalost nebo závrate; je vysoce toxický pro vodní organismy, muže zpusobit dlouhodobe nepríznivé úcinky ve vodním prostredí; po kontaktu s pokožkou okamžite omyjte velkým množstvím vody a vyhledejte lékarskou pomoc; v prípade nehody nebo necítíte-li se dobre, vyhledejte lékarskou pomoc (pokud je to možné, ukažte tento štítek); tento materiál a jeho obal musí být bezpecným zpusobem zneškodnen; používejte vhodnou nádobu, abyste zabránili kontaminaci životního prostredí. Upozornení pro obyvatele Kalifornie ohledne návrhu c. 65: Výrobky Syndicate Distribution obsahují nikotin, chemickou látku, která je ve státe Kalifornie známa jako zpusobující vrozené vady nebo jiné poruchy reprodukce.

Aplikované právo

Souhlasíte s tím, že tyto Všeobecné obchodní podmínky a nákup výrobku pres webové Stránky budou podléhat nizozemským právním predpisum a že spory jakéhokoli druhu, které by mohly vzniknout mezi vámi a spolecností Syndicate Distribution nebo jejími pobockami a dcerinými spolecnostmi, budou predloženy závaznému duvernému rozhodcímu rízení v Amsterdamu (Nizozemsko) a prípadne budou predány výlucné pravomoci soudu v Nizozemsku s tou výjimkou, že v rozsahu, v jakém jste jakýmkoli zpusobem porušili nebo ohrozili práva duševního vlastnictví spolecnosti Syndicate Distribution nebo jejích materských ci dceriných spolecností, muže spolecnost Syndicate Distribution uplatnit podání žaloby nebo jiný právní prostredek u kteréhokoli príslušného soudu v kterékoli zemi a souhlasíte s výhradní jurisdikcí a konáním rízení u techto soudu.

Zásady, modifikace a oddelitelnost Stránek

Prectete si prosím naše další zásady, jako jsou naše Zásady ochrany soukromí a bezpecnosti, Zásady pro vracení zásilek, Zásady pro prepravu a dorucování a další, které jsou zde tímto odkazem zacleneny a jsou zverejneny na techto Stránkách. Tyto zásady také upravují vaši návštevu Stránek. Vyhrazujeme si právo kdykoli zmenit Stránky, zásady a tyto Všeobecné smluvní podmínky. Pokud by nekterá z techto Všeobecných smluvních podmínek mohla být považována za neplatnou, neúcinnou nebo z jakéhokoli duvodu nevymahatelnou, bude tato konkrétní podmínka považována za oddelitelnou a nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost kterékoli z ostatních podmínek.

Jak se uskutecnuje prodej

Po zaslání objednávky od nás dostanete e-mail s potvrzením, že jsme objednávku obdrželi („potvrzení objednávky“). Upozornujeme, že to neznamená, že vaše objednávka byla akceptována. Vaše objednávka pro nás predstavuje nabídku na nákup výrobku. Všechny objednávky podléhají naší akceptaci a tuto akceptaci vám potvrdíme zasláním e-mailu potvrzujícího zásilku podle vaší objednávky („potvrzení odeslání“). Obchodní smlouva s námi bude vytvorena až po zaslání potvrzení odeslání. Smlouva se bude týkat pouze tech výrobku, jejichž zásilku jsme potvrdili v potvrzení odeslání. Nejsme povinni dodat žádné další výrobky, které mohly být soucástí objednávky v samostatném potvrzení objednávky. Vyhrazujeme si právo kdykoli zrušit vaši objednávku dríve než ji akceptujeme a mužeme odvolat naši akceptaci a zrušit objednávku, pokud došlo ke zjevné chybe v cene nebo pokud výrobek již není v našem katalogu.

Pravidla pro zmeny objednávek

Objednávky adresované spolecnosti Syndicate Distribution jsou obvykle rychle vyrizovány a váš dodací a balicí list se obvykle vygeneruje brzy po podání objednávky. Po vygenerování dodacího a balicího listu zacíná zpracování dodávky: výber zboží, balení a príprava odeslání. Budeme se snažit vyhovet žádostem o zmeny v primereném casovém intervalu, ale nebudeme schopni plnit požadavky mimo tento rámec. Tyto zásady byly zavedeny tak, aby zákazníci dostávali objednané zboží co nejrychleji.

Ceny a dostupnost výrobku

Ceny a dostupnost výrobku na webových Stránkách mohou být zmeneny bez predchozího upozornení. Chyby budou opraveny, jakmile budou objeveny. Naše Stránky obsahují velké množství výrobku a je vždy možné, že navzdory naší veškeré snaze mohou být nekteré z produktu uvedených na našich Stránkách nesprávne oceneny. Bežne overujeme ceny jako soucást našich expedicních postupu, takže pokud je správná cena výrobku nižší než uvádená cena, budeme vám pri odeslání zboží úctovat nižší cástku. Pokud je správná cena produktu vyšší než cena uvedená na našich Stránkách, obvykle vás podle našeho uvážení nejspíše požádáme o vaše pokyny pred odesláním. Obcas se muže stát, že vložíte výrobek do nákupního košíku a odešlete objednávku ke zpracování, ale vaše objednávka bude následne zrušena kvuli nedostupnosti výrobku. Berete na vedomí, že výrobky se mohou rychle vyprodat a za krátkou dobu po odeslání objednávky výrobek již nemusí být na sklade. Souhlasíte s tím, že objednávku mužeme bez pokuty zrušit i poté, jakmile obdržíte potvrzení objednávky. Ve zcela ojedinelých prípadech mužete od nás obdržet potvrzení odeslání, ale výrobek již není na sklade. Souhlasíte s tím, že mužeme odvolat naši akceptaci a zrušit objednávku bez postihu, pokud nebudeme schopni zaslat vámi objednaný výrobek, který již není k dispozici.

Kupóny a propagacní akce

Cas od casu mužeme nabídnout jak kupony, tak i propagacní akce. Kupóny a propagacní akce se rídí následujícími podmínkami: Kupóny musí být registrovány v míste prodeje, aby bylo možno uplatnit slevu; kupóny nemohou být použity zpetne na již podané objednávky; propagacní nabídky nelze kombinovat s jinými slevami nebo kupóny; kupóny a propagacní akce se nevztahují na zboží ve výprodeji.

Vyloucení všeobecné nabídky

Všechny nabídky jsou omezeny na ty osoby, které dosáhly zákonem stanoveného veku pro nakupování a používání našich výrobku podle platných zákonu. Všechny nabídky jsou omezeny na zboží, jež je na sklade; nedávají se žádné prísliby do budoucna. Nevztahují se na drívejší nákupy, dárkové karty, dárkové certifikáty, dane nebo poplatky za prepravu a zpracování. Spotrebitel musí zaplatit príslušnou dan z obratu. Nabídka nesmí být kombinována s jiným prodejem, propagací, slevou, kódem, kuponem anebo nabídkou. Propagacní akce nemají žádnou penežní hodnotu. Nabídka nemuže být prodána nebo vymenena za jiné zboží. Neplatí tam kde je zakázana, zdanena nebo jinak omezována. Vrácení jakékoli cásti nákupu bude vyžadovat rovnocenou ztrátu nabídky nebo cástky rovné nabídce. Vyhrazujeme si právo kdykoli ukoncit nebo pozmenit jakoukoli propagacní akci. Mohou být uplatnena i jiná omezení. Nabídka je platná online pouze na webových Stránkách spolecnosti Syndicate Distribution. Nabídka platí pro Spojené státy a na mezinárodní úrovni, pokud není uvedeno jinak.

Prodej mimo USA

Ceny výrobku dostupných pro nákup zákazníky z jiných zemí než USA se mohou menit podle zemí a lišit od našich cen pro naše zákazníky v USA, a to v dusledku zapoctení veškeré nebo dílcí cásti dopravy, daní, celních poplatku a dovozu, které jsou zohledneny v cene výrobku.

Vyloucení záruky a omezení odpovednosti

Zarucujeme vám, že veškeré výrobky zakoupené u nás pres naše webové Stránky jsou dostatecne kvalitní a náležite vhodné pro všechny úcely, pro které jsou výrobky tohoto druhu bežne dodávány, a budou odpovídat popisu nebo vzorku. Naše odpovednost za ztráty, které muže zákazník utrpet v dusledku porušení techto Všeobecných smluvních podmínek nebo jakýmkoli jiným naším jednáním nebo necinností v souvislosti s každou objednávkou, je striktne omezena na kupní cenu zakoupeného výrobku a jakékoli ztráty, které jsou predvídatelným dusledkem porušení smlouvy z naší strany. Ztráty jsou predvídatelné tam, kde by mohly být rozumne zvažovány Stranami v dobe, kdy byla vaše objednávka u nás akceptována. Neneseme odpovednost za neprímé ztráty, které nastanou jako vedlejší úcinek hlavní ztráty nebo škody a které nejsou predvídatelné, což mimo jiné znamená:

 • ztrátu príjmu nebo výnosu;
 • ztrátu obchodních príležitostí;
 • ztrátu zisku nebo obchodních smluv;
 • ztrátu ocekávaných úspor;
 • ztrátu dat; nebo
 • plýtvání manažerským nebo kancelárským casem, jakkoli vzniklé a zpusobené precinem (vcetne nedbalosti), porušením smlouvy nebo jiným zpusobem.

Tím se v žádném prípade neomezuje ani nevylucuje naše odpovednost (a) podle clánku 2 (3) Zákona o ochrane spotrebitele z r. 1987, (b) za porušení jakýchkoli nároku na vlastnictví nebo nerušené užívání vyplývající z clánku 12 Zákona o prodeji zboží z r. 1979 nebo clánku 2 Zákona o dodávkách zboží a služeb z r. 1982; (c) za úmrtí nebo zranení zpusobené naší nedbalostí nebo (d) za podvodné uvedení v omyl. Krome záruk a ujištení uvedených v techto Všeobecných smluvních podmínkách, Syndicate Distribution výslovne odmítá veškeré záruky, podmínky a jiná ustanovení jakéhokoli druhu, at již vyjádrené nebo mlcky predpokládané, mj. vcetne predpokládaných ustanovení o dostatecné kvalite nebo vhodnosti pro urcitý úcel. Žádná ústní rada nebo písemná informace poskytnutá spolecností Syndicate Distribution nezakládá záruku (pokud nedojde k podvodu).

Otázky týkající se techto Všeobecných smluvních podmínek

Pokud máte dotazy týkající se techto webových Stránek nebo Všeobecných smluvních podmínek, zavolejte nám na tel. c. +31 20 362 99 16.

Poslední aktualizace 22. cervna 2017.